بیست و چهارمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

سازمان مدیریت صنعتی تهران

بیست و چهارمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی در تاریخ ۶ و ۷ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار شد.

موضوع

اتیکت و مدیریت

مشتری

سازمان مدیریت صنعتی تهران

تاریخ برگذاری

06 و 07 شهریور 1401