به دلیل اهمیت و نقشی که کتاب خوانی در ارتقا سطح فرهنگی هر جامعه ای دارد، مطالعه به عنوان اولین راز پیروزی مدیران و رهبران موفق و جذاب انتخاب شده است. انسان های مفید و ارزشمند اهل مطالعه هستند . کتاب میخوانند ، کتاب هدیه...

به دلیل اهمیت و نقشی که کتاب خوانی در ارتقا سطح فرهنگی هر جامعه ای دارد، مطالعه به عنوان اولین راز پیروزی مدیران و رهبران موفق و جذاب انتخاب شده است. انسان های مفید و ارزشمند اهل مطالعه هستند . کتاب میخوانند ، کتاب هدیه...