منابع

در کنار مشاهداتی که در جوامع شرق و غرب داشته ام ،
کتابهای زیر نیز منابعی هستند که نه تنها به نگارش کتاب “اتیکت، جادوی جذابیت” کمک کرده است بلکه در مباحث کلاس درس و مشاوره نیز از آنها بهره مند شده ام.

اتیکت آرمان ولیان