3- پله ها را یکی یکی بالا می روند !

بر اساس نظریه مازلو ، پس از بنیادی ترین نیاز های انسانی که همان نیازهای فیزیولوژیکی هستند (مانند نفس کشیدن ، خوردن و آشامیدن ، خوابیدن و …) ، نیازهای بعدی ، خودشان را نشان می دهند و نمایان می شوند ، مانند نیاز به امنیت و محبت و احساس تعلق . اما در این هرم ، قبل از رسیدن به آخرین نیاز ، که همان خودشکوفایی است ، به نیازی بر می خوریم که مربوط به عزت نفس و حرمت نفس است ; به این معنی که احترام دیدن از دیگران و احترام گذاشتن به دیگران یکی از نیازهای مهم انسانی است که با برطرف شدن آن فرد احساس خشنودی می کند و البته میدانیم که این نیازی حیاتی نیست و چنانچه بر طرف نشود ، به مرگ انسان نمی انجامد ، اما قطعا بر احوال او اثر گذار است و ارضا نشدن آن ، پریشانی حالی و رنج روحی به بار می آورد . مدیران شاد و جذاب جزو افرادی هستند که به بالای هرم مازلو می رسند ، اما نه دست و پا شکسته ، چرا که تمام مراحل را بدون این که بپرند ، پله به پله می روند ، بنابراین به دیگران احترام می گذارند و این عمل ، به عادت و به عبارتی به طبیعت دوم آنها تبدیل شده است .

حتما یادتان می آید که در مدرسه و در کلاس هنر و خوشنویسی ، سرمشق محبوبی داشتیم با عنوان ادب آداب دارد. آیا تاکنون به معنای این عبارت دقت و توجه کرده اید ؟ ما برای این که بتوانیم ادب را رعایت کنیم ، نیاز داریم که قوانین و آداب آن را بدانیم . در غیر این صورت مانند انسانهای با ادبی هستیم که وقتی به در می رسند ، دربدر می شود ! چرا که آداب مربوط به گذشتن از درها را نمی دانند ، حق تقدم را نمی شناسند و نمی توانند اولویت ها را تشخیص دهند ; بنابراین شروع می کنند به تعارفات زیاد و بیهوده! 

در ادامه این کتاب به طرح مباحثی از این دست می پردازیم . انسان های هوشیار قوانین بازی را یاد می گیرند و از آنها برای پیشرفت خود استفاده  می کنند .

برچسب :
اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر میدهید

دیدگاه شما چیست؟