Questions? 123-123-1234

Etiquette for Kids

کودکان امروز، مدیران فردا

آدابی که در کودکی  به انسان جمع گردد همانند نقشی است که به سنگ سختی حک شده است.

فردای جامعه و دنیای ما میتواند ارزش زیستن را داشته باشد، چناچه مدیران، معلمان، اساتید دانشگاهها، پزشکان، مهندسان، کارگران و صنعتگران و به طور کلی هر فردی که مسئولیتی به عهده دارد  مدل ذهنی انسانهای ارزشمند را داشته باشد.

بیایم “انسان ارزشمند” بودن را سر لوحه تعلیم و تربیت مدیران فردای جامعه خود کنیم.

از جمله عناوین:

  • سلام و احوالپرسی
  • تماس چشمی و لبخند زدن
  • بهداشت فردی
  • حالت و ژست بدنی صحیح
  • ترافیک شهری و تفکیک زباله
  • پوشش مناسب
  • آداب مربوط به سر میز غذا …

RESERVE YOUR SEAT


اگر هرگونه سوالی داشتید با پشتیبانی ما تماس بگیرید 1793 003 0912